Make your own free website on Tripod.com

PELAKSANAAN PELAN IMBANGAN PERDAGANGAN DALAM SEKTOR PERTANIAN 

DAN INDUSTRI ASAS TANI

 

Oleh: Puan Rahimah Md Said

Timbalan Ketua Setiausaha

Kementerian Pertanian Malaysia dan Industri Asas Tani

 

PERSIDANGAN HALATUJU SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Hotel Palace of The Golden Horses, Selangor

13 Ogos 2004

 

 PENDAHULUAN

1.    Kerajaan telah memutuskan supaya dipercepatkan proses perubahan sektor pertanian agar Malaysia boleh menjadi di antara negara pengeluar dan pengeksport makanan utama.  Kejayaan pelaksanaan keputusan ini memerlukan penglibatan secara aktif oleh pihak swasta dan pemberian perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kerjasama rapat antara pihak swasta dan awam penting untuk mempergiatkan sektor pertanian bagi membolehkannya menampung keperluan Malaysia sebagai sebuah negara industri dan moden dalam era K-ekonomi.

 2.  Dalam melaksanakan usaha untuk memajukan sektor pertanian, Kerajaan telah mengambilkira beberapa isu dan cabaran seperti berikut:-

i)                   Peningkatan permintaan untuk bahan makanan ekoran dari pertambahan bilangan penduduk dan juga bertambahbaiknya ekonomi negara;

ii)                   Peningkatan bil import makanan negara;

iii)                 Defisit dalam imbangan perdagangan bahan makanan;

iv)                 Penurunan syer pasaran negara bagi produk makanan di pasaran dunia; dan

v)                  Isu dan cabaran pembangunan sektor pertanian dalam negeri.

 

PENGGUNAAN PER KAPITA

3.                   Pada masa ini, penggunaan (consumption) beberapa bahan makanan seperti produk tenusu, sayur-sayuran dan buah-buahan masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.  Umpamanya, penggunaan per kapita untuk produk tenusu negara ialah sebanyak 53 kg berbanding dengan 68 kg di Jepun dan 260 kg di Amerika Syarikat. Penggunaan sayur-sayuran pula ialah sebanyak 45 kg berbanding dengan 112 kg di Jepun dan 126 kg di Amerika Syarikat. Bagi buah-buahan pula, penggunaan per kapita Malaysia ialah sebanyak 60 kg berbanding dengan 84 kg di UK dan 125 kg di Amerika Syarikat.

Jadual 1 

Penggunaan Makanan Per kapita Dalam Negara-Negara Terpilih Dalam

Tahun 2000 (kg/orang/tahun)

 

Malaysia

Thailand

China

Jepun

USA

UK

Holland

Daging

51

24

50

44

112

77

91

Tenusu

53

21

10

68

260

221

368

Telur

14

10

16

19

15

10

20

Bijirin

148

126

190

117

114

108

74

Ubi Kentang

5

4

33

24

65

110

85

Sayur-sayuran

45

37

204

112

126

84

84

Buah-buahan

60

89

43

51

125

84

127

Ikan

58

29

25

65

21

22

21

Minyak Sayuran

18

6

8

14

26

20

16

Gula/Pemanis

49

29

7

28

73

35

46

Kopi

0.3

0.4

-

3.4

4.6

2.5

8.9

Teh

0.6

0.1

0.4

1.1

0.5

2.2

0.9

Koko

0.2

0.3

-

1.2

27

2.4

1.2

Bir & Wain

4.1

18.1

21

44

97

110

96

Sumber:  FAO

4.    Adalah dijangka bahawa penggunaan bahan-bahan makanan ini akan terus meningkat dan menjelang tahun 2010, jumlah permintaan bahan makanan negara akan bertambah sebanyak 3.47 juta tan metrik lagi bernilai RM6 bilion (Jadual 2).

Jadual 2

Anggaran Penggunaan Makanan di Malaysia Dalam Tahun 2010

 

Per Kapita

Kg/orang

2000

 

 

Jumlah

Penggunaan

Tahun 2000

(Populasi 23.5

juta) –

Juta kg

Anggaran

Per Kapita

Kg/orang,

2010

Jumlah

Penggunaan

Tahun 2010

(Populasi 28.9

Juta) –

Juta kg

Anggaran

Pengguna

Tambahan

(Juta kg)

 

Anggaran Nilai

Penggunaan

Tambahan

(RM Juta)

Daging

51

1,200

51

1,470

270

1,350

Tenusu

53

1,250

60

1,730

480

720

Telur

14

330

14

400

70

200

Bijirin

148

3,480

140

4,050

570

680

Ubi Kentang

5

120

10

290

170

150

Sayur-Sayuran

45

1,060

62

1,790

730

800

Buah-Buahan

60

1,410

70

2,020

610

790

Ikan

58

1,360

58

1,680

320

960

Minyak Sayuran

18

420

18

520

100

200

Gula/Pemanis

49

1,150

45

1,300

150

150

JUMLAH

 

 

 

 

3,470

6,000

 

  IMPORT, EKSPORT DAN DEFISIT SEKTOR MAKANAN NEGARA

5.     Bil import bagi bahan makanan negara telah bertambah tahun demi tahun, sepertimana yang ditunjukkan dalam Jadual 3. Umpamanya, pada tahun 1990, jumlah pengimportan bahan makanan negara ialah sebanyak RM4.56 bilion.  Sehingga tahun 2003, bil import bahan makanan negara telah meningkat kepada RM12.7 bilion menunjukkan peningkatan hampir tiga kali ganda. Walaupun eksport bahan makanan negara juga meningkat, ia tidak dapat menangani bil import yang begitu besar dan oleh demikian negara telah mengalami defisit yang besar dalam imbangan perdagangan bagi makanan.  Pada tahun 2001, defisit dalam imbangan perdagangan makanan negara telah meningkat kepada tahap sebanyak RM5.7 bilion.  Namun demikian, sejak tahun tersebut, kadar pertumbuhan eksport negara telah bertambahbaik dan defisit dalam imbangan perdagangan makanan negara telah turun kepada RM4.34 bilion pada tahun 2003.

Jadual 3

Defisit Perdagangan Sektor Makanan (RM Juta)

 

IMPORT

EKSPORT

DEFISIT

1990

4,567

3,446

-1,121

1995

7,857

4,495

-3,362

2000

11,357

6,422

-4,935

2002

12,407

7,407

5,000

2003

12,702

8,365

-4,337

 

6.    Jadual 4, menunjukkan pengimportan bahan-bahan makanan negara di antara tahun 1995 sehingga 2003.  Di antara lapan tahun ini, jumlah import negara telah meningkat hampir RM5 bilion, atau sebanyak 61%.  Antara bahan-bahan makanan yang diimport ini, import binatang ternakan, sayur-sayuran dan produk tenusu telah meningkat dua kali ganda manakala buah-buahan meningkat sebanyak 50%.  Bagi produk-produk dalam kategori kopi, teh, rempah ratus dan koko, sungguhpun import produk-produk ini meningkat, eksport juga meningkat dengan agak pesat.  Justeru itu, pengimportan produk-produk ini tidak menjadi masalah.  

Jadual 4

Import Makanan Negara (RM Juta)

Perkara/Tahun

1995

2000

2003

Binatang Hidup

123

155

239

Daging dan Sediaan Daging

381

771

799

Hasil Tenusu

939

1,167

1,195

Telur

13

9

10

Ikan, Krustasia, Moluska dan Sediaan

762

1,086

1,335

Bijiran dan Sediaan Bijirin

1,242

1,839

1,468

Sayur-Sayuran

683

1,024

1,176

Buah-Buahan

444

562

608

Gula, Sediaan Gula dan Madu

855

1,085

1,085

Kopi, Koko, Teh dan Rempah

409

814

1,628

Bahan Makanan Untuk Haiwan

1,421

1,928

2,077

Bahan Makanan Lain

584

917

1,082

JUMLAH

7,856

11,357

12,702

 

7.    Eksport bahan makanan negara juga mencatatkan peningkatan yang agak baik di antara tahun 1995 dan 2003 (jadual 5).  Daripada RM4.49 bilion pada tahun 1995, eksport bahan makanan negara telah meningkat ke tahap RM8.3 bilion pada tahun 2003.  Hampir semua jenis bahan makanan negara mecatatkan peningkatan kecuali binatang ternakan.  Penurunan eksport binatang ternakan ini disebabkan penggunaan tempatan yang telah bertambah serta pemusnahan industri babi semasa berlakunya Nipah Virus beberapa tahun yang lalu.

Jadual 5 

Eksport Makanan Negara (RM Juta)

Perkara/Tahun

1995

2000

2003

Binatang Hidup

549

357

387

Daging dan Sediaan Daging

71

65

143

Hasil Tenusu

164

227

315

Telur

82

183

164

Ikan, Krustasia, Moluska dan Sediaan

807

1,263

1,518

Bijiran dan Sediaan Bijirin

356

611

660

Sayur-Sayuran

160

278

392

Buah-Buahan

336

512

513

Gula, Sediaan Gula dan Madu

202

354

490

Kopi, Koko, Teh dan Rempah

781

1,154

1,676

Bahan Makanan Untuk Haiwan

329

375

569

Bahan Makanan Lain

658

1,042

1,537

JUMLAH

4,495

6,421

8,364

 

8.    Jika dibandingkan import dan eksport bahan-bahan makanan negara, adalah jelas bahawa pada amnya negara mengalami defisit dalam perdagangan kebanyakan bahan makanan kecuali kategori binatang ternakan, produk perikanan, produk koko dan lada hitam.

9.    Berdasarkan kepada keperluan bahan makanan yang semakin meningkat serta trend import sekarang, adalah dijangka bahawa jumlah defisit dalam imbangan perdagangan bahan makanan negara akan meningkat ke tahap RM10.9 bilion menjelang tahun 2010 jika tiada tindakan diambil bagi menangani masalah ini, (Jadual 6).

Jadual 6

Imbangan Perdagangan Sektor Makanan Dalam Tahun 2010 (RM Juta)

Tanpa “Policy Intervention”

Perkara/Tahun

Eksport

2003

Import

2003

Anggaran

Eksport

2010

Anggaran

Import

2010

Anggaran

Imbangan

Dagangan

2010

Binatang Hidup

387

239

467

164

303

Daging dan Sediaan Daging

143

799

340

965

-625

Hasil Tenusu

314

1,195

297

1,520

-1,223

Telur

164

10

223

13

210

Ikan, Krustasia, Moluska dan Sediaan

1,518

1,335

1,063

2,000

-937

Bijiran dan Sediaan Bijirin

660

1,468

740

2,410

-1,670

Sayur-Sayuran

392

1,176

300

2,005

-1,705

Buah-Buahan

513

608

561

1,359

-798

Gula, Sediaan Gula dan Madu

490

1,085

500

1,300

-800

Kopi, Koko, Teh dan Rempah

1,676

1,628

1,200

1,820

-620

Bahan Makanan Haiwan

568

2,077

487

2,857

-2,370

Bahan Makanan Lain

1,537

1,082

1,543

2,307

-764

JUMLAH

8,362

12,702

7,721

18,720

-10,999

 

 10.    Di pasaran luar negeri pula, Malaysia hanya dapat mengekalkan kedudukannya sebagai pembekal makanan utama di Singapura (Jadual 7).  Di pasaran yang lain seperti Jepun, Hong Kong, Amerika Syarikat, Australia, UK dan Belanda, Thailand merupakan pembekal bahan makanan yang utama.  Di kebanyakan pasaran ini juga Malaysia ketinggalan kepada Indonesia sebagai pembekal makanan yang utama.

Jadual 7

Kedudukan Dayasaing Malaysia Berbanding Indonesia dan Thailand

Dalam 10 Pasaran Utama Produk Makanan

Negara Pengeksport

Kedudukan dayasaing di antara Malaysia, Thailand dan Indonesia dalam carta 10 rakanniaga untuk produk makanan(RM ‘000).  Nilai dalam (  ) menunjukkan kedudukan dalam pasaran.

Singapura

Malaysia

2,407,805 (1)

Indonesia

1,348,810(2)

Thailand

1,109,642 (4)

Jepun

Thailand

8,369,724 (4)

Indonesia

4,279,727 (9)

Malaysia

521,501 (32)

Hong Kong

Thailand

2,147,874 (3)

Indonesia

1,002,360 (7)

Malaysia

461,301 (13)

Indonesia

Thailand

1,035,724 (4)

Malaysia

162,427 (14)

--

Netherlands

Thailand

1,110,892 (8)

Indonesia

678,361 (15)

Malaysia

268,953 (24)

USA

Thailand

9,008,109 (3)

Indonesia

3,352,295 (10)

Malaysia

448,791 (43)

Thailand

Indonesia

538,965 (3)

Malaysia

118,822 (17)

--

Australia

Thailand

913,227 (3)

Indonesia

236,447 (12)

Malaysia

181,902 (14)

UK

Thailand

964,805 (17)

Indonesia

431,612 (27)

Malaysia

205,337 (45)

China

Thailand

1,072,337 (6)

Indonesia

400,037 (12)

Malaysia

383,291 (14)

 

11.    Di beberapa pasaran tradisional, syer pasaran Malaysia juga mengalami kemerosotan (Jadual 8).  Namun demikian, pasaran Malaysia di beberapa negara seperti Belanda, Amerika Syarikat, UK dan China juga mengalami peningkatan.

Jadual 8

Kedudukan dayasaing Malaysia Berbanding Indonesia dan Thailand 

Dalam 10 Pasaran Utama Produk Makanan.

PASARAN

SYER MALAYSIA BERDASARKAN KESEIMBANGAN SYER PASARAN, 1996-2000

Singapura

Menurun

Jepun

Menurun

Hong Kong

Menurun

Indonesia

Meningkat

Netherlands

Meningkat

USA

Meningkat

Thailand

Kenaikan Marginal

Australia

Menurun

U. Kingdom

Meningkat

China

Meningkat

 

PERBANDINGAN DAYASAING ANTARA NEGARA THAILAND DAN MALAYSIA

12.    Dalam perbandingan dayasaing di antara Malaysia dan Thailand di pasaran dunia, diperhatikan Thailand mempunyai strategi yang lebih teratur dari segi memasarkan produk makanan di pasaran dunia. Umpamanya, Thailand telah menetapkan sasarannya sebagai “kitchen of the world”.  Ia juga menekankan kepada pengeluaran produk-produk diproses untuk menghasilkan “convenient food” yang “ready to use” dan “ready to consume”.  Oleh kerana tumpuan yang diberi kepada bidang pemprosesan makanan, kebanyakan produk pertanian Thailand, iaitu 80% adalah untuk pemprosesan.  Di Malaysia pula kebanyakan produk pertanian adalah dijual dalam bentuk segar.  Pergantungan kepada pasaran segar ini mengakibatkan produk-produk pertanian negara tertakluk kepada masalah turun-naik harga.

13.    Dari segi eksport, pasaran Thailand ada jauh lebih luas (diversified) jika berbanding dengan  Malaysia. Kebanyakan bahan makanan Malaysia tertumpu di pasaran yang terhad sahaja seperti Singapura, Hong Kong dan Taiwan manakala eksport bahan makanan Thailand dieksport ke destinasi bukan sahaja di Asia tetapi di Eropah, Amerika Syarikat dan sebagainya.  Thailand juga mempunyai  strategic alliance” dengan syarikat pembekal makanan yang besar untuk memasarkan eksport bahan makanannya.  Strategic alliance” ini membolehkan Thailand mewujudkan rangkaian pasaran yang lebih luas.  Bagi Malaysia pula, pemasaran eksport bahan-bahan makanan adalah melalui para pengimport atau agen-agen secara terus.

14.    Untuk menggalakkan eksportnya, Thailand juga mempunyai pejabat pemasaran dan pengedaran di luar negeri.  Ini agak berlainan dari Malaysia di mana pemasaran dikendalikan oleh ibu pejabat dalam negara.  Thailand juga berusaha secara agresif untuk menandatangani perjanjian kawasan perdagangan bebas (Free Trade Area) dengan negara-negara lain.  Selain daripada perjanjian FTA melalui ASEAN, Thailand juga menandatangani perjanjian FTA secara duahala dengan negara-negara seperti Amerika Syarikat dan Australia.

15.     Pada masa ini, Thailand merupakan pengeksport paling besar bagai nanas dan udang sejukbeku.  Ini juga merupakan salah satu pengeksport produk ayam dan makanan perikanan paling besar di dunia.  Industri di Thailand juga dibangunkan secara bersepadu (integrated) sama ada secara vertical atau horizontal.  Ini membolehkan industri di Thailand mencapai skala yang lebih besar serta “total value chain”, seperti syarikat pengeluar ayam yang besar di dunia iaitu Charoen Pokphand.  Selain daripada itu, Thailand juga terkenal sebagai pengeluar dan pengeksport udang di dunia.  Produk udang yang dihasilkan adalah dalam bentuk “ready to eat” atau “ready to cook” dan mempunyai pasaran yang luas.  Industri di Malaysia pula lebih kecil dari segi saiznya.

16.    Teknologi di Malaysia bergantung berat kepada teknologi yang diimport manakala teknologi di Thailand pula dicipta melalui usahasama dengan syarikat-syarikat besar di luar negeri.  Kos pengeluaran di Thailand juga lebih rendah.  Kos pengeluaran lebih rendah ini bukan sahaja diakibatkan oleh kos tenaga kerja yang lebih rendah tetapi produktiviti yang lebih tinggi.  Dari segi input pula, Thailand juga dapat mengeluarkan bahan-bahan mentah yang diperlukan.  Input seperti makanan ternakan boleh dihasilkan di Thailand manakala bahan-bahan mentah diperlukan di Malaysia perlu diimport.  Thailand juga melaksanakan aktiviti promosi yang agresif di luar negeri.  Selain daripada mengambil bahagian dalam pameran perdagangan antarabangsa, Thailand juga mengaturkan pameran atau expo bahan makanan sendiri.

17.    Bagi memastikan pengeluar dalam negeri menghasilkan makanan yang selamat dimakan serta memenuhi standard antarabangsa, Thailand telah mengistiharkan tahun 2004 sebagai “Year for Food Safety”.  Usaha juga dilaksanakan untuk mengesahkan ladang-ladang di Thailand sebagai ladang yang mengeluarkan makanan yang berkualiti dan selamat dimakan.  Walau bagaimanapun, adalah difahamkan usaha Thailand ini telah sedikit sebanyak terjejas kerana berlakunya avian flu di negara tersebut baru-baru ini. 

 

ISU DAN CABARAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN

18.    Pada masa ini sektor pertanian masih menghadapi beberapa isu dan masalah yang perlu ditangani dalam usaha memajukan sektor ini.  Salah satu masalah dihadapi sektor pertanian negara ialah kekurangan tenaga kerja dan petani atau pekebun yang semakin meningkat usia. Kekurangan tenaga kerja dalam sektor pertanian dapat dilihat dari pekerja asing yang diupah oleh negara. Di antara tahun 2001 dan 2003 umpamanya, negara telah membawa masuk seramai 19,343 orang pekerja asing lagi untuk berusaha di sektor pertanian (termasuk sektor perladangan).

19.    Berdasarkan kepada satu kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, pada tahun 2002/2003 untuk menentukan jumlah masa dibelanjakan oleh pekebun di ladang, diperhatikan bahawa kira-kira 39% pekebun yang ditemubual adalah berusia 55 tahun dan ke atas.  Walaupun jumlah pekebun yang ditemubual dalam kajian tidak begitu ramai, keadaan ini sedikit sebanyak membayangkan keadaan “aging farmers” yang wujud dalam sektor pertanian.

20.     Pada masa ini, kebanyakan benih yang digunakan dalam sektor pertanian masih bergantung berat kepada pengimportan.  Bagi sektor sayur-sayuran umpamanya, 95% benih yang diperlukan adalah diimport dari Thailand, Taiwan, China, Australia dan lain-lain lagi.  Benih buah-buahan pula seperti benih hybrid tembikai yang berhasil tinggi juga perlu diimport dari luar negeri seperti Taiwan.  Negara juga perlu mengimport banyak lembu hidup dari luar negara untuk menanggung keperluan, sama ada untuk ternakan atau penggunaan.

21.    Produktiviti sektor pertanian Malaysia juga perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Bagi komoditi timun umpamanya, hasil tanaman ini boleh ditingkatkan kepada 800 tan/hektar sekarang. Untuk tomato pula, hasil sekarang di tahap 120 tan/hektar boleh ditingkatkan ke tahap 550 tan/hektar jika teknologi intesif digunakan.  Dalam ertikata lain, “Technology gap” di antara Malaysia dengan negara-negara lain perlu dikurangkan.

 

PELAN TINDAKAN IMBANGAN PERDAGANGAN SEKTOR MAKANAN - 2010

22.     Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah menetapkan sasaran supaya mencapai lebihan (surplus) dalam imbangan perdagangan makanan menjelang tahun 2010, melalui Pelan Tindakan Imbangan Perdagangan (Pelan Tindakan BOT atau Balance of Trade Action Plan), (Jadual 8).  Pada masa ini defisit negara dalam imbangan perdagangan makanan ialah sebanyak RM4.3 bilion. Jika defisit ini dibiarkan dan tiada tindakan diambil adalah dijangka defisit ini akan terus meningkat ke tahap RM10.9 bilion pada tahun 2010.  Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani percaya keadaan ini boleh diperbetulkan jika tindakan diambil bagi menggalakkan pihak swasta melabur dalam sektor makanan. Selain daripada itu, transformasi di kalangan pengusaha pertanian juga penting dalam usaha mencapai sasaran ini.

Jadual 8 

Imbangan Perdagangan Sektor Makanan Dalam Tahun 2010 (RM Juta)

Pelan Tindakan ‘BOT’ dengan ‘Policy Intervention’

Perkara/Tahun

Eksport

2003

Import

2003

Anggaran

Eksport 2010

Anggaran

Import

2010

Anggaran

Imbangan

Dagangan

2010

Binatang Hidup

387

239

467

164

303

Daging dan Sediaan Daging

143

799

3,235

2,227

1,008

Hasil Tenusu

314

1,195

297

1,520

-1223

Telur

164

10

223

13

210

Ikan, Krustasia, Moluska dan Sediaan

1,518

1,335

4,625

841

3,784

Bijiran dan Sediaan Bijirin

660

1,468

1,000

2,000

-1,000

Sayur-Sayuran

392

1,176

752

793

-41

Buah-Buahan

513

608

2,059

808

1,251

Gula, Sediaan Gula

dan Madu

490

1,085

700

1,300

-600

Kopi, Koko, Teh dan Rempah

1,676

1,628

1,800

1,600

200

Bahan Makanan Untuk Haiwan

568

2,077

531

4,303

-3,772

Bahan Makanan Lain

1,537

1,082

2,471

865

1,606

JUMLAH

8,362

12,702

18,160

16,434

1,726

 

STRATEGI UTAMA PELAN TINDAKAN BOT

  23.               Tiga strategi utama telah dikenalpasti dalam Pelan Tindakan BOT iaitu:

(i)                  Melalui peningkatan pengeluaran dan penggunaan produk-produk tempatan secara meluas;

(ii)                Meneliti semula nilai permintaan dan bekalan bagi produk-produk pertanian yang diimport dan menggantikannya dengan produk yang boleh dikeluarkan secara tempatan, tertakluk kepada faktor ekonomi, agroklimatik, dayamaju serta jenis pengeluaran yang bermusim; dan

(iii)               Meningkatkan kecekapan pemasaran di pasaran antarabangsa

 

PELAN TINDAKAN – Tindakan-Tindakan Yang Telah Dirancang  Dalam Pelan Tindakan BOT


24.               Meningkatkan Pengeluaran

 Keluasan kawasan pertanian sekarang adalah 5.7 juta hektar.  Hanya 23% digunakan untuk pengeluaran makanan.  Usaha untuk meningkatkan pengeluaran memerlukan tambahan kawasan tanaman. Pertambahan keluasan akan dibuat dengan melaksanakan konsep 'zoning’ kawasan dan menggunakan pendekatan pembangunan berasaskan kelompok (cluster-based development) dalam zon kawasan yang dikenalpasti. Kawasan baru yang telah dikenalpasti adalah 171,000 hektar seperti berikut:

i)            Buah-buahan             -            80,000 hektar

ii)            Akuakultur                -            50,000 hektar

iii)            Sayur-sayuran         -            30,000 hektar

iv)            Ternakan                -            10,000 hektar

v)            Industri Asas Tani    -            1,000 hektar

Pendekatan “cluster-based development” digunakan bukan sahaja dalam pembangunan bahan makanan segar tetapi dalam pembangunan industri asas tani juga.  Pendekatan ini bertujuan memberi sokongan kepada inisiatif pihak swasta dalam pembangunan pertanian. Ia juga bertujuan memajukan para petani, penternak dan nelayan supaya mereka menjadi pengusaha yang moden, dinamik dan berdayasaing.  Dalam pendekatan pembangunan berasaskan kelompok, faktor-faktor kritikal untuk pengeluaran seperti berikut akan diorganisasikan secara fokus, teratur dan bersepadu:

i)                    Tanah dan lokasi,

ii)                   Kemudahan infrastruktur dan logistik;

iii)                 Usaha untuk menghasilkan produk berkualiti dan selamat dimakan;

iv)                 Teknologi sama ada melalui pembangunan atau perolehan;

v)                  Pembangunan pasaran yang intensif; dan

vi)                 Sokongan kepada industri yang baik

Dengan penggunaan pembangunan berasaskan kelompok dalam kawasan zon yang dikenalpasti, sasaran pengeluaran adalah seperti berikut:

i)                    Bagi produk perikanan, seperti ikan sejukbeku, filet, ikan diproses, udang, kerang, makanan ternakan ikan dan rumpai laut sebanyak 731,000 tan bernilai RM11 bilion menjelang 2010, (Jadual 9).  Selain daripada itu, sasaran bagi pengeluaran ikan hiasan sebanyak 800 juta ekor bernilai RM190 juta.

Jadual 9

Pengeluaran Produk Perikanan Sasaran Tahun 2010

 

Pengeluaran

Nilai (RM Juta)

Ikan Hiasan

800 mil

190

Benih

21,000 mil

449

Segar/Sejuk/Beku

1 mil  mt

3,367

Filet

20,400 mt

612

Kering/masin

36,700 mt

184

Udang

250,000 mt

5,067

Kerang/SiputSudu/Tiram

130,000 mt

102

Pemprosesan Hasil Ikan

46,000 mt

318

Makanan Ikan

100,000 mt

330

Rumpai Laut

127,000 mt

381

Jumlah

 

11,000

 

ii)                   Untuk pengeluaran berbagai-bagai jenis daging dan produk tenusu, sasaran seperti yang ditunjukkan dalam jadual 10.

Jadual 10

Pengeluaran Produk Ternakan – Sasaran Tahun 2010

 

Pengeluaran

Nilai (RM Juta)

Ayam Pedaging

1,128,000 mt

4,636

Telur

8,311 Juta

1,579

Lembu/Kerbau

38,400 mt

529

Kambing/Biri-Biri

2,020 mt

37

Susu

65 Juta liter

88

Khinzir

198,000 mt

1,398

Produk Daging

607,000 mt

6,007

Jumlah

 

14,274

 

iii)                  Sasaran untuk pengeluaran buah-buahan menjelang tahun 2010 adalah sebanyak 3 juta tan metrik bernilai RM2.3 bilion.  Butir-butir terperinci adalah seperti ditujukkan dalam jadual 11.

Jadual 11 

Pengeluaran Buah-Buahan dan Produk Buah-Buahan, Sasaran

Tahun 2010

 

Pengeluaran (mt)

Nilai (RM Juta)

Tembikai

629,000

314

Belimbing

130,000

260

Betik

443,000

221

Durian

375,000

375

Jambu Batu/Jus

119,000

164

Rambutan

160,000

160

Pisang

416,000

208

Mangga

104,000

124

Nanas/canned

423,000

106

Limau Mandarin

57,000

86

Roselle

42,000

42

Nangka

51,520

31

Lain-lain

95,000

190

JUMLAH

 

2,281

 

iv)                 Sasaran untuk pengeluaran sayur-sayuran menjelang tahun 2010 adalah sebanyak 1.19 juta tan metrik bernilai RM1.4 bilion.  Butir-butir terperinci adalah seperti ditujukkan dalam jadual 12.

Jadual 12

Pengeluaran Sayur-Sayuran Terpilih, Sasaran Tahun 2010

 

Pengeluaran (mt)

Nilai (RM Juta)

Cili

115,000

230

Jagung Manis

90,000

180

Tomato

114,000

182

Kacang Bendi

80,000

120

Sawi

140,000

140

Kacang Panjang

100,000

100

Halia

35,000

88

Timun

150,000

90

Kacang Buncis

45,000

107

Kobis

90,000

84

Ubi Kayu

104,000

47

Sengkuang

60,000

24

Keledek

75,000

29

JUMLAH

1,198,000

1,421

v)                   Bagi beras, sebanyak kira-kira 2 juta tan pada tahun 2010 manakala bagi lada hitam dan kelapa masing-masing, adalah dijangka pengeluaran boleh mencatat tahap 30,000 tan dan 475,660 tan (Jadual 13).

Jadual 13

Pengeluaran Tanaman Lain, Sasaran Tahun 2010

 

Pengeluaran (mt)

Nilai (RM Juta)

Beras

2,049.000

3,155

Lada

30,000

354

Kelapa

475,660

143

Jumlah

 

3,652

vi)                 Bagi produk-produk seperti sos, mi, mihun, pasta dan makanan tambahan/Supplement dengan jumlah nilai RM1,496 juta seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 14.

Jadual 14

Pengeluaran Produk Makanan Proses Terpilih, Sasaran 2010

 

Pengeluaran (mt)

Nilai (RM Juta)

Sos

272,450

520

Mi/Mihun/Pasta

278,650

480

Makanan Tambahan

50,160

496

Jumlah

 

1,496

 

25.               Meningkatkan Produktiviti dan Persaingan

Tindakan dalam pelaksanaan program-program pembangunan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta pelaksanaan projek-projek oleh pihak swasta melalui pendekatan pembangunan kelompok di kawasan zon yang telah dikenalpasti akan diselaraskan secara rapat untuk membantu pihak swasta mencapai elemen-elemen kelebihan persaingan berikut:

i)                    Kecepatan (speed) – untuk membawa produk pertanian terutamanya produk makanan lebih cepat ke pasaran;

ii)                   Kualiti – untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Malaysia berasaskan kualiti;

iii)                 Fleksibiti – Untuk memperkukuhkan kebolehan syarikat-syarikat Malaysia bertindakbalas kepada perubahan-perubahan dalam pasaran, teknologi dan persaingan;

iv)                 Pengetahuan – untuk membolehkan syarikat-syarikat Malaysia memperolehi, mencipta dan menggunakan pengetahuan untuk pengeluaran produk makanan, dan

v)                 Rangkaian perhubungan – bagi membolehkan perkongsian bakat dan kekayaan intelektual melalui pembentukan perhubungan antara institusi penyelidikan dan pembangunan, institusi pengawalan dan syarikat swasta bagi mencapai elemen-elemen kelebihan persaingan seperti kecepatan, kualiti, fleksibiliti dan pengetahuan.

 

26.               Mempergiatkan Kecekapan Pemasaran

Untuk menggalakkan eksport bahan-bahan makanan tempatan pula, usaha seperti berikut akan dilaksanakan:

i)                    Misi perdagangan;

ii)                   Memperkukuhkan risikan pemasaran;

iii)                Mewujudkan Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan negara-negara pengimport bagi menangani masalah Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS) atau Technical Barriers To trade (TBT);

iv)                 Menterai perjanjian kawasan perdagangan bebas (FTA); dan

v)                  Mengadakan strategic alliance dengan syarikat-syarikat terkenal dalam pengedaran bahan makanan.

Keupayaan pemasaran akan dipertingkatkan untuk memperkukuhkan pasaran yang sedia ada dan mencari pasaran baru. Pendekatan yang akan digunakan termasuklah peningkatan dan pembaikan penyelidikan dan analisis pasaran, menambahkan aktiviti-aktiviti promosi dan perbezaan produk melalui kualiti serta membangunkan jenama Malaysia.

Pasaran-pasaran yang menjadi tumpuan di luar negeri adalah seperti berikut:

i)                    China – fokus kepada buah-buahan tropika,

ii)                   Negara-negara OIC – makanan halal;

iii)                 Singapura – pengimport tradisional;

iv)                 Jepun – produk perikanan, udang, buah-buahan tropika

v)                  Hong Kong – buah-buahan tropika

vi)                 USA – ikan, udang, lada hitam;

vii)               Netherlands  - gateway to Europe; dan

viii)              Australia –mempunyai bilangan penduduk Asia yang besar

 

27.               Menggalakkan Penglibatan dan Pelaburan Sektor Swasta

Bagi menggalakkan pelaburan swasta dalam sektor pertanian, usaha seperti berikut akan dilaksanakan:

i)                    Memberi khidmat konsultansi melalui Agri-Food Business Development Centre;

ii)                   Mengubahsuai insentif mengikut kehendak industri dan cluster;

iii)                 Mengadakan seminar pelaburan;

iv)                 Memudahkan kemudahan kewangan bagi pelabur; dan

v)                  Menggalakkan pembangunan industri cluster

 

28.               Meningkatkan Usaha Pemindahan Teknologi.

Bagi menyelesaikan masalah proses pengeluaran, tenaga buruh dan lain-lain faktor dalam pertanian dan bagi membangunkan industri-industri baru, peningkatan usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan adalah perlu.  Ia akan digalakkan dengan cara berikut;

i)                    Mengadakan pusat-pusat incubator bagi membolehkan pemindahan teknologi di samping mengkormersilkan penemuan-penemuan penyelidikan oleh sektor swasta; dan

ii)                   Tumpuan kepada produk dan industri baru

Bagi sesetengah teknologi, negara perlu memperolehinya dari luar negeri seperti China dan Belanda.

 

29.               Mempergiatkan Pembangunan Sumber Manusia

Pembangunan pertanian secara komersial berteknologi tinggi memerlukan banyak tenaga mahir dan profesional untuk memperkukuh dan memudahkan pembangunan produk serta mempelbagaikan pengeluaran. Peningkatan produktiviti pengeluar-pengeluar adalah juga penting dengan memudahkan penyerapan kemahiran-kemahiran dan teknologi baru.  Usaha seperti berikut akan dilaksanakan:-

i)             Mewujudkan Kolej Pertanian di Kedah;

ii)             Membangunkan program-program latihan berpandu kepada kursus dan latihan di negara-negara maju seperti Belanda;

iii)                 Menyediakan program berdasarkan kepada NOSS; dan

iv)                 Meningkatkan taraf 40 institusi latihan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

 

30.               Mendapatkan Sumber-Sumber Bekalan Strategik.

Bagi industri yang memerlukan bahan-bahan mentah, usaha akan dilaksanakan bagi memperolehi sumber bekalan dari luar negeri terutamanya negeri yang mempunyai kos pengeluaran yang rendah. Umpamanya nanas dari Indonesia, kopi dari Indonesia atau Vietnam, lembu dari Myanmar atau Cambodia dan makanan ternakan dari negara-negara ASEAN.

 

31.               Pembangunan IKS

Usaha memajukan industri asas tani akan ditumpukan kepada pembangunan IKS untuk beberapa produk IKS yang telah dikenalpasti, iaitu sos-sos dan spread, snek, snek sejukbeku dan minuman.  Produk ini akan dimajukan melalui aktiviti seperti berikut:-

i)                    Penjenamaan;

ii)                   Memperbaiki kualiti;

iii)                 Pembungkusan dan rekabentuk;

iv)                 Pengeluaran yang teratur; dan

v)                  Pengiklanan dan promosi yang agresif

 

32.               Meningkatkan kualiti.

Pada masa ini skim-skim akreditasi telah dilaksanakan dengan tujuan menggalakkan para pengeluar menghasilkan makanan yang berkualiti dan selamat dimakan. Skim-skim akreditasi ini menggalakkan para pengusaha pertanian mengamalkan Amalan Pertanian Baik (Good Agricultural Practices).  Skim-skim akreditasi yang telah dan akan dilaksanakan adalah seperti berikut:-

i)                    Skim Akreditasi  Ladang Malaysia (SALM) untuk tanaman dilaksanakan pada tahun 2002;

ii)                   Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT) untuk ternakan dilaksanakan pada tahun 2003;

iii)                 Veterinary Health Mark (VHM) untuk produk daging diproses dilaksanakan pada tahun 1988.

iv)                 Halal Food (MARDI QAS) dilaksanakan pada tahun 2003, dan

v)                  Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM)

Untuk mempromosikan produk-produk makanan yang dikeluarkan oleh ladang-ladang yang disahkan di bawah skim-skim akreditasi tersebut, FAMA juga telah melancarkan program Malaysia’s Best . Logo Malaysia's Best adalah sebagai pengiktirafan bahawa produk itu adalah berkualiti, “environmental-friendly” dan selamat dimakan selepas diperiksa oleh FAMA dari segi penggredan, pembungkusan dan pelabelan.

 

PENUTUP

33.    Bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Kerajaan akan memperkukuhkan kemudahan dan “delivery system” supaya pembangunan sektor pertanian diterajui oleh sektor swasta.  Ianya memerlukan kerjasama dari Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pihak swasta, supaya faktor-faktor kritikal untuk pengeluaran seperti tanah, lokasi, infrastruktur, logistik, produk berkualiti dan selamat, teknologi, pembangunan pasaran dan sokongan kepada industri dapat diorganisasikan secara fokus, teratur dan bersepadu.  Pelan Tindakan BOT akan  menggunakan pendekatan pembangunan berasaskan kelompok (cluster-based development) bagi meningkatkan pengeluaran bahan makanan untuk pasaran tempatan dan eksport.  Pendekatan ini diharap dapat memberi sokongan kepada inisiatif pihak swasta termasuk petani, penternak dan nelayan mencapai elemen-elemen kelebihan persaingan seperti kecepatan, kualiti, fleksibiliti, pengetahuan dan rangkaian perhubungan.

 

KE LAMAN UTAMA