Make your own free website on Tripod.com

UCAPTAMA YB MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

 

"PERSIDANGAN HALATUJU SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN"

 

PADA 12 OGOS 2004

DI HOTEL PALACE OF GOLDEN HORSES, SELANGOR


  Mukadimah

1.    Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadiran yang dapat melapangkan masa untuk menghadiri Persidangan Halatuju Sektor Pertanian dan Industri Berasaskan Pertanian pada pagi ini. Kehadiran petani, penternak, nelayan, pelabur, usahawan, pengeksport dan pegawai-pegawai Kerajaan yang terlibat secara langsung dalam industri pengeluaran makanan pertanian akan menambahkan lagi pencetusan ide-ide baru bagi menentukan halatuju dan masa depan pembangunan sektor pertanian mencapai sasarannya.

 

Mencergaskan Semula Sektor Pertanian

2.    Di bawah kepimpinan YAB Perdana Menteri yang berprihatinan serta amat komited dengan pembangunan sektor pertanian amnya dan sektor pengeluaran makanan khususnya, kita mendapat suntikan harapan yang menandakan permulaan era baru bagi satu kegiatan ekonomi yang telah lama dipinggirkan. Kementerian saya kini dipertanggungjawabkan untuk mencergaskan semula sektor pengeluaran makanan pertanian di mana potensinya sebagai penjana pertumbuhan ekonomi belum direalisasikan sepenuhnya. Strategi untuk mencergaskan semula dan memajukan pengeluaran makanan pertanian yang dapat menjana nilai ditambah yang tinggi memerlukan pemodenan sektor ini. Di dalam sektor pengeluaran makanan pertanian termasuk bukan makanan seperti ikan hiasan dan bunga-bungaan, faktor utama yang menentukan kejayaan sesuatu aktiviti pertanian ialah produktiviti, keberkesanan kos dan keupayaan mendapat pasaran. Oleh itu, perancangan jangka panjang bagi merealisasikan potensinya ialah untuk memodenkan dan mentransformasikan sektor pengeluaran makanan pertanian sebagai satu entiti yang dinamik dan berdaya saing.

3.     Akibat perkembangan yang tidak seimbang di masa lampau, terdapat dichotomy di antara sub-sektor pertanian peladangan dan sub-sektor pertanian makanan. Walaupun sub-sektor pengeluaran makanan pertanian mempunyai jumlah tanah pertanian yang kecil dan tidak begitu elok, tetapi sumbangannya kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) boleh dikatakan tidak ketinggalan jika dibandingkan dengan sumbangan kelapa sawit yang dianggap sebagai penjana utama pertumbuhan sektor pertanian keseluruhannya. Statistik sumbangan sub-sektor pertanian kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun 2003 menunjukkan bahawa sub-sektor pengeluaran makanan pertanian mempunyai nilai ditambah berjumlah RM7.5 bilion berbanding dengan kelapa sawit yang menyumbangkan nilai ditambah sebanyak RM7.1 bilion. Dalam tempoh yang sama, sub-sektor pengeluaran makanan pertanian mencatatkan pertumbuhan 3.3% dalam Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) berbanding dengan kelapa sawit yang menghasilkan pertumbuhan 3.1 %.

4.    Tetapi dalam usaha jitu kita untuk mengkomersialkan pengeluaran makanan pertanian bagi menambahkan produktiviti dan daya saingnya, kita tidak akan mengabaikan sumbangan masyarakat tani yang kecil. Mereka akan terus dibela supaya dapat sama-sama menikmati pembangunan yang dilaksanakan dan mencapai matlamat memodenkan aktiviti pertanian mereka supaya tidak ketinggalan dalam proses pembangunan.

 

Tuan-tuan/Puan-puan,

Menghapuskan Kemiskinan Tegar

5.    Malaysia merupakan salah satu negara yang dikenalpasti oleh Bank Dunia sebagai sebuah ekonomi yang berjaya.  Amalan dasar ekonomi yang pragmatik dan berhemat, liberalisasi perdagangan yang menggalakkan kemasukan pelaburan luar dan institusi Kerajaan yang stabil merupakan faktor-faktor utama yang telah mendorong ekonominya tumbuh begitu pesat.  Namun demikian, di celah-celah pembangunan yang pesat ini, masih terdapat masyarakat petani, penternak dan nelayan yang belum mengecapi pembangunan tersebut, seolah-olah mereka ini berada di pinggiran proses pembangunan negara.

6.    Saya berasa amat sedih kerana kita masih berdepan dengan kemiskinan tegar yang terus berleluasa di kalangan masyarakat luar bandar. Kemiskinan tegar didefinisikan sebagai isi rumah berpendapatan separuh daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) dan jumlah kemiskinan tegar di luar bandar adalah sebanyak 2.4% berbanding dengan kemiskinan tegar di kawasan bandar berjumlah 0.5%. Golongan miskin tegar ini memperolehi pendapatan sebulan sebanyak RM265 berbanding dengan PGK sebanyak RM529 sebulan. YAB Perdana Menteri berwawasan untuk menghapuskan agenda yang belum selesai (unfinished agenda) ini dengan mensasarkan untuk membasmi kemiskinan tegar dalam tempoh lima tahun ini. Masyarakat luar bandar, kebanyakannya terlibat dengan aktiviti pertanian. Dengan itu, secara tidak langsung, mereka dalam golongan miskin ini adalah terlibat dalam aktiviti pertanian. Kita tidak mahu terus digandingkan sektor pertanian dengan kemiskinan, kerana jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik, aktiviti pertanian boleh memberikan pendapatan hidup yang baik, malah memberikan, keuntungan. Terdapat negara-negara barat maju yang bergantung kepada sektor pertaniannya. Misalnya negara Belanda. Tetapi cara bertani mereka adalah berbeza, iaitu moden dan berbentuk komersil. Saya yakin kita pun boleh mencapai matlamat ini. Yang pentingnya kita perlu berusaha gigih dan mahu berubah dari segi sikap, minda dan cara pelaksanaan.

7.     Insya-Allah kita akan berganding bahu dengan Kementerian Pembangunan Wilayah dan Luar Bandar clan Kementerian Peladangan dan Pembangunan Komoditi untuk merealisasikan wawasan YAB Perdana Menteri bagi menghapuskan gejala kemisikinan tegar ini dalam tempoh lima tahun ini. Di peringkat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, saya telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Peningkatan dan Mempelbagaikan Pendapatan Petani, Penternak dan Nelayan untuk mengenalpasti usaha-usaha untuk mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan kerja-kerja luar pertanian bagi menambahkan pendapatan mereka selain dari program-program yang lazim dilaksanakan untuk meningkatkan produktiviti. Antara program-program ini ialah pemindahan teknologi, latihan dan inkubator, Taman Kekal Pengeluaran Makanan, dusun nukleus, tanaman berkelompok dan mini-estet.

 

Tuan-tuan/Puan-puan,

Perikanan

8.    Industri perikanan yang meliputi aktiviti akuakultur, tangkapan ikan laut dalam dan tuna merupakan salah satu sektor yang mempunyai potensi yang paling besar. Malah pulangan ke atas pelaburan (ROI) dalam industri ini adalah yang paling lumayan. Di bawah Zon Industril Akuakultur (ZIA), kita telah mengenalpastikan kawasan-kawasan akuakultur marin dan air tawar untuk dimajukan di seluruh negara. Pada tahun 2002, akuakultur marin dan air tawar menghasilkan pengeluaran sebanyak 191,800 metrik tan yang menjanakan nilai berjumlah RM1.08 bilion. Di bawah Zon Industril Akuakultur, pengeluaran diunjurkan mencapai 600,000 metrik tan pada tahun 2010 dan dijangka akan menjanakan nilai yang dianggarkan sebanyak RM5.8 bilion. Sebagai langkah susulan bagi menjayakannya, Kementerian saya telah menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan Akuakultur bagi memajukan sub-sektor akuakultur memandangkan ia adalah sub-sektor yang berpotensi besar untuk diterokai.

9.    Industri tangkapan ikan laut dalam khususnya industri ikan tuna baru hendak bertapak di Malaysia. Kita perlu mengembangkan aktiviti ini kerana jika tidak ia amat merugikan kerana Malaysia telah menjadi anggota Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) semenjak tahun 1998 dan telah membayar yuran sebanyak US$30,000 setahun bagi hak menangkap ikan tuna di Lautan India. Kementerian saya telah mengadakan latihan bagi melengkapkan tenaga tempatan dengan kemahiran dan akan membina pelabuhan perikanan bersepadu di Batu Maung, Polau Pinang, Tok Bali, Kelantan dan Tanjong Manis, Sarawak sebagai langkoh pre-emptive bagi memajukan industri tuna. Tetapi kekurangan vesel tangkapan ikan tuna yang dimiliki oleh usahawan dan pelabur tempatan akan membuntukan usaha Kerajaan untuk menceburi dalam industri ini. Kita sedia ketahui bahawa pelaburan dalam perikanan laut dalam adalah tinggi. Oleh yang demikian, usaha telah dibuat untuk menyediakan dana-dana yang bersesuaian untuk memenuhi keperluan mereka yang berminat. Di samping itu latihan khusus bagi nakhoda dan awak-awak juga diadakan untuk menyokong pembangunan industri ini. Melalui usaha-usaha ini, kita berharap dapat mewujudkan sebuah industri yang kurang bergantung kepada penggunaan vesel carter asing dan nelayan asing dan negara tidak akan kerugian sebanyak RM381 juta setahun akibat aktiviti penjualan secara haram di luar negara.

10.    Pembangunan Industri tangkapan ikan laut dalam dan tuna dijangka akan menyumbangkan pendaratan ikan sebanyak 500,000 metrik tan bernilai RM2 billion setahun menjelang 2010. Sebagai langkah untuk memajukan industri yang amat berpotensi ini, Kementerian saya kini sedang mengkaji cadangan untuk menubuhkan sebuah Konsortium Perikanan Berhad sebagai pemangkin kepada pernodenan dan pembangunan industri tangkapan ikan laut dalam dan tuna yang strategik dan boleh dijadikan sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi negara kita.

11.    Bagi nelayan-nelayan yang menangkap ikan di persisiran pantai pula, Kerajaan telah menambahkan Dana Nelayan sebanyak RM85 juta lagi bagi menyediakan pinjaman tanpa faedah sehingga RM25,000 bagi pembelian enjin baru dan peralatan serta mengganti bot yang usang.

 

Tanaman Buah-buahan Dan Sayuran

12.    Negara kita mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran dan pengeksportan buah-buah tropika dan sayur-sayuran. Pada tahun 2003, Malaysia mengeksport buah buahan tropika bernilai RM343.8 juta di mana betik, durian, pisang, belimbing dan kelapa telah menyumbangkan 61.3% dari jumlah eksport tersebut. Pasaran utama kita ialah Singapura, Hong Kong, dan Netherlands dan jumlah eksport ketiga-tiga negara tersebut merangkumi 71.9% daripada eksport negara.

13.    Jumlah eksport sayur-sayuran pada tahun 2003 ialah RM303.2 juta dan sebanyak 93.9% dari jumlah eksport tersebut dijual kepada Singapura, Thailand dan Indonesia. Di dapati pasaran kita adalah terhad kepada negara-negara jiran. Saya yakin kita boleh menerokai pasaran yang lebih luas bagi meningkatkan pengeksportan buah-buhan tropika clan sayur-sayuran keluaran Malaysia di negara-negara lain daripada negara-negara pengimport tradisional yang sedia ada. Bagi maksud ini, beberapa program peningkatan kualiti dan persijilan ladang telah dilaksanakan, berasaskan kepada tahap persijilan yang diterima di peringkat antarabangsa. Di peringkat tertinggi ialah persijilan Malaysia’s Best yang memastikan bahawa penerima/pengeluar yang terlibat telah dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Khusus bagi produk yang hendak memasuki pasaran Eropah pula, mereka perlu memenuhi sistem kualiti dan mekanisme EURAOGAP. Jabatan-jabatan dan Agensi Kementerian bersedia membantu mereka yang mahu memasuki program-program ini.

 

Ternakan

14.    Kita mengeluarkan 23,970 tan metrik daging lembu pada tahun 2003 dan hanya berupaya menampung 20% dari keperluan negara. Oleh itu, kita perlu mengimport sebanyok 95,000 tan metrik daging lembu dari India, Australia dan New Zealand. Di samping itu, Malaysia juga mengimport 94,000 ekor lembu dan 2,500 ekor kerbau pada tahun 2003. Masalah utama yang dihadapi ialah kekurangan bekalan rumput ragut dan lembu bibit bagi tujuan pembiakan dan anak lembu bagi aktiviti pembesaran, di samping mencari makanan alternatif yang berdaya maju (viable). Sebagai langkah mengatasi masalah-masalah ini, Kementerian saya telah menggalakkan penternakan lembu secara integrasi dengan ladang tanaman kekal bagi mengoptimumkan penggunaan tanah dan amalan penternakan intensif dalam kurungan secara sistem fidlot, dan mencuba makanan menggunakan hampas isirong kelapa sawit, kenaf dan juga kacang soya.

15.    Apa yang amat diperlukan sekarang ialah pemilik-pemilik syarikat ladang-ladang besar untuk menyahut seruan Kerajaan untuk melibatkan diri dalam ternakan integrasi supaya dapat meningkatkan pengeluaran daging lembu dan mengurangkan kos importnya. Saya akan menubuhkan satu Jawatankuasa Pembangunan Industri Ternakan khusus untuk merancang strategi dan program-program bagi mengembangkan lagi industri ternakan ini.

 

Padi

16.    Dalam sektor padi, satu kajian menyeluruh mengenai kedudukan industri padi dan beras ini sedang dibuat dan laporan akhir yang menghuraikan penemuan-penemuan dan rumusan strategi yang dicadangkan akan diterima tidak lama lagi. Kajian ini penting bagi meninjau kekuatan dan kelemahan industri tersebut supaya langkah-langkah untuk memperkukuhkan daya saing industri ini diwujudkan untuk membolehkan ia bersaing dalam era globalisasi, terutamanya di dalam suasana liberalisasi perdagangan pasca AFTA dan WTO.

17.    Salah satu cara untuk mengatasi masalah kos pengeluaran padi yang tinggi ialah melalui peningkatan produktiviti hasil dengan penggunaan benih padi hibrid atau kacukan yang baik sepertimana diamalkan di China. Purata hasil pengeluaran padi hibrid adalah 7 tan metrik sehektar iaitu 25% lebih banyak berbanding benih padi biasa yang menghasilkan purata 5.6 tan metrik. MARDI akan meneruskan kajian penyelidikan dan pernbangunan ke atas benih padi hibrid termasuklah mengadakan kerjasama dengan badan-badan penyelidikan tempatan yang lain dan institusi-institusi penyelidikan yang mempunyai kepakaran dari China.

 

Industrai Asas Tani

18.    Dalam rombakan Kabinet yang dilaksanakan, tugas Kementerian Pertanian telah ditambah dengan dimasukkan aktiviti hiliran iaitu industri asas tani. Di Malaysia, sebanyak 80% dari pengeluaran makanan pertanian yang dihasilkan dijual secara segar. Kedudukan sedemikian menyebabkan masalah lambakan apabila terdapat bekalan yang banyak. Salah satu cara untuk mengatasi masalah lambakan ini ialah menggunakan hasil pertanian segar ini dalam pemprosesan hiliran yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi.

19.    Penumpuan baru kita untuk memajukan industri asas tani akan membantu masyarakat tani menjana pendapatan tambahan. Namun demikian, ia tidak bermakna bahawa industri asas tani belum lagi berkembang di kalangan masyarakat tani. Sebenarnya industri asas tani telah lama dijalankan sebagai cottage industry seperti keropok, sos ikan bilis (budu), kerepek ubi dan sos kicap oleh sesetengah petani. Penumpuan baru ialah untuk memajukan industri asas tani dengan menyusun semula pengeluaran cottage industry untuk dipertingkatkan operasinya ke tahap industri kecil dan sederhana (IKS) yang dapat mematuhi piawaian keselamatan makanan dan kualiti antarabangsa supaya dapat menerokai pasaran dunia.

20.    Bagi saya, pembangunan indusrti asas tani yang kita hendak majukan perlu menggunakan sumber pertanian dalaman dan kurang bergantung kepada input yang diimport. Ini akan mengurangkan kebocoran dalam proses ekonomi. Tetapi lebih penting lagi, kejayaan kita untuk memajukan IKS yang bersumberkan hasil pertanian dalaman akan mencetuskan rantaian nilai ditambah backward and forward lingkages dalam ekonomi domestik yang akan menambahkan kesan berganda dalam ekonomi kita.

 

R & D

21.    Kita bergantung kepada teknologi dan input luar. Sebanyak 95% daripada benih bagi tanaman sayuran dan 40% daripada benih tanaman buah-buahan adalah diimport dari China, Australia dan Taiwan. Justeru, kita perlu meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R & D) untuk mencari pembaharuan yang berterusan dan inovasi bagi mencari sumber-sumber benih alternatif dan menambahkan produktiviti dan keberkesanan kos pengeluaran pertanian disamping menghasilkan produk-produk baru yang inovatif. Kegiatan penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan oleh MARDI tidak sepatutnya terhad kepada mencari benih baru sahaja tetapi meliputi juga rantaian nilai tambah (value chain) yang lain seperti pemprosesan makanan, pengurusan air, penggunaan input pertanian, dan cara-cara pembungkusan. Lebih penting ialah langkah-langkah susulan yang diambil oleh MARDI bagi pengkomersialan penemuan-penernuan kajian dari makmal kepada pasaran oleh usahawan-usahawan tempatan melalui program pembangunan usahawan secara inkubator.

22.    Di Malaysia, industri bioteknologi pertanian merupakan industri baru yang belum berkembang luas. Penyelidikan bioteknologi memerlukan pelaburan yang tinggi untuk infrastruktur, peralatan, kemudahan dan sumber manusia dan pembangunan bioteknologi di negara kita hendaklah diterajui oleh sektor swasta (private-sector driven). Selaras dengan hasrat kerajaan ini, Projek BioValley Malaysia telah dilancarkan bagi membentuk satu hub baru bioteknologi di rantau ini. Projek ini akan menempatkan Institut Agro-Bioteknologi Kebangsaan yang khusus menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang bioteknologi pertanian. Makmal sementara telah dibangunkan di MARDI, sementara menunggu projek siap dibina di lokasi tetap di Dengkil. Potensi dalam bidang bioteknologi ini amat tinggi. Oleh yang demikian, produk-produk yang berasaskan bioteknologi pertanian perlu dikomersilkan untuk menjana sumbangan bagi pertumbuhan baru dalam sektor pertanian.

 

Latihan

23.    Pembangunan sumber tenaga pertanian bagi meningkatkan kecekapan dan memudahkan penyebaran serta penerimaan teknologi adalah penting dalam usaha kita memajukan pertanian. Program latihan dan kemudahan akan dipertingkatkan bagi memastikan masyarakat tani dibekalkan dengan kemahiran teknikal dan teknologi bagi meningkatkan produktiviti, manakala pakar-pakar dan pekerja-pekerja pengembangan yang terlibat dalam aktiviti bimbingan dan latihan dilengkapkan pengetahuan dan kepakaran bagi membantu masyarakat tani. Kementerian saya telah menubuhkan Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan (PLKPK) yang dipertanggungjawabkan bagi merancang, menyelaras dan menilai program latihan kemahiran selaras dengan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) bagi melahirkan pekerja dan usahawan tani yang berpengetahuan dan berkemahiran (skill-based). Sehingga kini, sebanyak 63 buah NOSS telah dibangunkan meliputi bidang-bidang tanaman, ternakan, perikanan, pemprosesan makanan dan pengedaran hasil-hasil pertanian. Sebuah Kolej Pertanian Malaysia akan dibina di Kedah di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe9). Kemasukan modul-modul dalam kursus-kursus yang disediakan mengikut tahap-tahap yang berkaitan tidak bergantung semata-mata kepada kelulusan akademik, tetapi juga kepada pengetahuan dan kernahiran amali yang dimiliki. Matlamat utama diadakan kursus dan persijilan yang dikeluarkan ialah supaya tahap kemahiran pekerja sektor pertanian adalah setanding dengan mereka yang bekerja dalarn sektor pembuatan, dan mereka akan dapat menyaksikan peningkatan kerjaya yang jelas setelah mempunyai kelulusan-kelulusan ini.

 

Peranan Swasta Dalam Mengkomersial Pengeluaran

24.    Kerajaan juga amat menyedari bahawa peranan sektor swasta adalah sangat penting ke arah menjadikan sektor pertanian dan industri asas tani sebagai satu sektor yang moden, dinamik dan berdaya saing. Kementerian saya dan MIDA telah menyediakan insentif potongan cukai bagi sektor pertanian dan industri asas tani seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Penggalakkan Pelaburan 1986 dan Akta Cukai Pendapatan 1967. Di bawah insentif ini, syarikat-syarikat yang mengusaha atau melabur dalam aktiviti atau produk yang digalakkan adalah layak untuk memohon insentif Taraf Perintis dan Elaun Cukai Pelaburan. Disamping itu terdapat juga insentif bagi penyelidikan dan pembangunan, elaun pertanian, insentif untuk eksport, insentif bagi syarikat yang menyediakan kemudahan sejuk beku, potongan untuk mendapatkan akreditasi dan sebagainya.

25.    Bagi tempoh bermula Januari 2001 sehingga Jun 2004, Kementerian ini telah menerima sebanyak 184 permohonan bagi insentif projek pengeluaran makanan dengan nilai sebanyak RM2.15 bilion. Daripada jumlah ini, sebanyak 141 permohonan telah diluluskan dengan nilai sebanyak RM940.83 juta. Nilai pelaburan tertinggi yang diterima setakat ini adalah bagi sektor akuakultur iaitu sebanyak RM1.46 billion, diikuti dengan sektor tanaman sebanyak RM603.16 juta dan ternakan sebanyak RM85.14 juta. Saya ingin memaklomkan bahawa insentif yang diberikan kepada sektor pertanian adalah yang sangat menarik daripada sektor-sektor yang lain. Namun demikian, Kementerian saya masih belum lagi berpuashati dan sedang meneliti cadangan insentif-insentif baru yang dapat menambahkan minat pelabur-pelabur dalam sektor ini.

 

Peranan PPK dan PPN

26.    Organisasi di peringkat grassroot seperti Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) dan Persatuan Nelayan Kawasan (PNK) hendaklah menjadi agen perubahan yang cekap dan berkesan untuk membawa kemajuan kepada kumpulan sasar mereka. Peranan mereka adalah amat penting bagi melaksanakan pelbagai program pembangunan bagi masyarakat tani. Kita perlu mengubah modus operandi mereka daripada hanya terlibat dalam pembekalan peralatan dan input pertanian serta menjadi pengurus kepada projek-projek yang dijalankan kepada memberi kepimpinan dalam melaksanakan aktiviti komersial yang berdaya maju termasuk industri asas tani dan pernprosesan hiliran dan operasi pertanian secara kooperatif. Oleh itu, adalah penting mereka ini diberi dorongan di samping diawasi supaya peranan PPK dan PNK dapat dimantapkan lagi dan boleh mencapai keberkesanan yang lebih jika mendapat bimbingan dan kepimpinan daripada Kerajaan-kerajaan Negeri.

 

Pemasaran

27.    Di dalam usaha kita untuk mengkomersialkan industri pengeluaran makanan pertanian, FAMA perlu menerokai pasaran baru dan menambahkan market access keluaran pertanian bagi mengatasi masalah lambakan. Saya telah mengadakan misi galakan pemasaran dan pelaburan ke Taiwan baru-baru ini sebagai langkah untuk menarik pelaburan asing dan pemindahan teknologi pertanian. Di samping itu, Kementerian saya bercadang untuk menubuhkan pejabat pemasaran di pasaran-pasaran utama kita seperti EU dan China bagi membolehkan kita melaksanakan promosi dan pemasaran yang lebih agresif supaya memperolehi market acess yang lebih banyak dan luas.

 

Kriteria Kualiti dan Keselamatan Antarabangsa

28.    Di peringkat pasaran global, isu mengenai keluaran pertanian yang berkualiti dan selamat untuk dimakan kini menjadi satu keperluan penting sebelum kita boleh mengeksport hasil kita. Justeru, kita perlu memperkukuhkan kapasiti keupayaan dalam mematuhi piawaian keselamatan makanan dan kualiti antarabangsa supaya pengeluaran makanan pertanian negara dapat menerokai pasaran negara maju dan negara-negara pengimport lain. Piawaian-piawaian yang ditetapkan oleh CODEX Alimentarius Commission, Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP) dan Euro Retailer Working Group Good Agriculture Practice (EUREPGAP) yang mengenakan syarat-syarat yang ketat perlu diamalkan bagi menjamin kemasukan produk kepada negara pengimport.

29.    Kementerian saya telah melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan kualiti dan keselamatan makanan di peringkat ladang. Program Amalan Pertanian Yang Baik dan Amalan Penternakan Haiwan Yang Baik serta Skim Pensijilan Ladang seperti Skim Pensijilan Ladang yang dilaksanakan termasuk Skim Akreditasi Ladang Malaysia (SALM), Skim Organik Malaysia (SOM), Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT), Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM) dan Penjenamaan Malaysia's Best bertujuan untuk menghasilkan keluaran yang berkualiti dan selamat untuk memenuhi syarat-syarat bagi kemasukan pasaran yang ditetapkan oleh pengimport dan pengguna. Di samping itu, kita juga melaksanakan Skim Pensijilan Pemprosesan seperti Skim Veterinary Health Mark (VHM), Quality Assurance Standard (QAS), serta juga Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

 

Perubahan Pemikiran

30.    Masalah utama yang saya hadapi dalam merangka strategi dan program-program untuk memodenkan dan memajukan industri pengeluaran makanan pertanian ialah persepsi negative terhadap pertanian. Stigma bahawa industri pertanian merupakan sunset industry yang diusahakan oleh petani yang tua sahaja harus dikikiskan. Keengganan usahawan-usahawan dan pelabur-pelabur tempatan untuk melibatkan diri dalam industri pertanian kerana ia adalah berisiko tinggi serta mempunyai tempoh bayaran balik pulangan pelaburan yang lambat wajar digantikan dengan tangggapan bahawa ia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, berdayamaju dan dapat diatasi risikonya melalui perancangan yang baik, penggunaan teknologi yang moden dan bersedia dalam mengharungi rintangan pasaran dari sudut keselamatan makanan. Malah kini terdapat kegiatan pertanian yang dikategorikan sebagai sumber pertumbuhan baru sepertl ikan hiasan, rumpai laut, dan bunga-bungaan yang mencatatkan nilai eksport yang kian meningkat dan Kementerian saya menggalakkan penglibatan usahawan-usahawan dan pelabur-pelabur tempatan dalam bidang ini.

31.    Petani, penternak dan nelayan perlu menghapuskan pandangan bahawa 'padi secupak tidak akan menjadi segantang'. Kementerian saya telah banyak melaksanakan pelbagai projek yang bertujuan untuk membantu petani, penternak dan nelayan untuk melepasi daripada belenggu kemiskinan. Tetapi tahap penerimaan oleh masyarakat tani adalah amat sukar diperolehi seperti amalan teknologi baru, penggunaan jentera serta peralatan baru dan pengurusan ladang yang mematuhi piawaian kualiti antarabangsa. Malah setiap kali kita bertembung dengan masalah sikap dan cara pemikiran yang tidak berani untuk berdikari dan berubah. Kita berdepan dengan masyarakat tani yang kurang bersemangat keusahawanan dan berinovatif yang berani mengambil risiko dalam mencuba teknologi dan cara tanaman baru bagi menambahbaik kedudukan mereka. Akibatnya penyebaran dan penerimaan teknologi baru akan menghadapi kebuntuan.

32.    Sebaliknya kita sentiasa berdepan masyarakat tani yang mempunyai sindrom pergantungan. Mereka menunggu inisiatif daripada Jabatan-jabatan dan agensi-agensi Kerajaan untuk melaksanakan projek-projek bagi membantu mengubah nasib mereka. Tetapi kebanyakan projek-projek yang diilhamkan oleh Kerajaan mempunyai jangka hayat yang pendek. Tanpa aktiviti pengembangan dan bimbingan teknikal yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan dan agensi-agensi Kerajaan, projek-projek tersebut akan terbengkalai. Sindrom pergantungan ini hendaklah dihapuskan dan digantikan dengan pembudayaan nilai-nilai semangat keusahawanan dan inovasi supaya masyarakat tani mempunyai kekuatan untuk terus memajukan projek-projek secara berdikari.

33.    Kerajaan mempunyai sumber terhad untuk dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai projek-projek pernbangunan pertanian. Sumber terhad ini telah digunakan untuk membina infrastruktur pertanian seperti jalan ladang dan sistern pengairan, jentera dan peralatan termasuk bot-bot menangkap ikan dan pemprosesan hiliran, latihan dan pemindahan teknologi, serta menyusun semula kawasan tanaman menjadi tanaman berkelompok, dusun nukleus dan mini estet dan arnalan pertanian yang baik. Tetapi infrastruktur dan bantuan yang disediakan oleh Kerajaan tidak akan mencapai keberkesananya sekiranya masyarakat tani sendiri tidak menggunakan dengan sepenuhnya. Kementerian saya kini akan menggalakkan kumpulan sasar bukan sahaja untuk menghasilkan pengeluaran, tetapi sama berfikir mengapa produk-produk itu perlu dihasilkan, dan bagaimana pula cara yang terbaik produk itu boleh dihasilkan untuk memberikan pulangan yang maksima.

34.    Kerajaan amat komited untuk membantu masyarakat tani dan sebagai timbal balik, masyarakat tani hendaklah komited untuk ingin memajukan diri. Segala bantuan dan infrastruktur yang dihulurkan oleh Kerajaan akan menjadi sia-sia sahaja dan terus menjadi kemudahan gajah putih tanpa perubahan sikap, komitmen dan inisiatif daripada petani, penternak dan nelayan untuk menjadi dirinya sebagai sumber utama bagi menjana kekayaan selama-lamanya. Ini adalah kerana petani, penternak dan nelayan merupakan pemangkin dalam menjayakan segala usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan untuk membantu mereka. Bagi golongan sektor swasta pula, kita perlu melihat bagaimana satu perkongsian pintar dapat dijalinkan untuk sama-sama memajukan sektor pertanian ini.

 

Tuan-tuan/Puan-puan,

35.    Dengan kata-kata ini, saya berkeyakinan bahawa perjumpaan kita di Persidangan ini akan menjana ide-ide baru serta komitmen jitu yang akan mencetus perubahan besar untuk membawa kepada pemodenan dan kemajuan industri pengeluaran makanan pertanian negara kita.

 

 

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, 

Tingkat 4, Wisma Tani, Kuala Lumpur.

12 Ogos 2004

Kembali Ke Laman Utama