Make your own free website on Tripod.com

UCAPTAMA OLEH

YB MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI  MALAYSIA

 

SEMINAR PELAN IMBANGAN DAGANGAN

DAN FORUM TEKNO-BIZ SEMPENA DENGAN

 SHOWCASE BIOBISNES MARDI 2005

 

1 - 2 OGOS 2005, 9.00 PAGI

MARRIOT HOTEL PUTRAJAYA, KUALA LUMPUR

________________________________________________________________

 

   

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Kepada Semua

Saudari Pengara Majlis;

 

Y.B. Dato’ Rohani Abdul Karim

Setiausaha Parlimen Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia,

 

  Y.Bhg Tan Sri Dato’ Sri Abi Musa Asa’ari b. Mohamed Nor,

Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia,

 

Y.Bhg. Datuk Dr. Saharan b. Hj. Anang

Ketua Pengarah MARDI,

 

Y.B. Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Tuan-tuan, Puan-puan dan Para Hadirin Sekalian,

 

1.          Alhamdullillah dan syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan rahmatNya dapat kita berkumpul hari ini bagi membincang persoalan pengeluaran makanan  negara.

 

2.          Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak penganjur, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Malaysia dan MARDI kerana menganjurkan seminar BOT dan Forum Tekno-Biz ini pada ketika isu pembangunan pertanian bukan sahaja menjadi salah satu agenda utama di peringkat nasional tetapi juga di peringkat global.

 

3.          Meskipun, negara-negara maju dan negara-negara membangun yang berpendapatan tinggi telah mencapai kejayaan ekonomi yang besar, dan mereka tidak lagi mengharapkan kepada sektor pertanian untuk pertumbuhan ekonomi, mereka tetap berpegang dan komited kepada pembangunan pertanian. Kepentingan pertanian kepada negara-negara ini terbukti dengan kewujudan perlindungan dan sokongan yang tinggi, serta pelbagai bentuk campur tangan kerajaan dalam pasaran pertanian sehingga ke hari ini.

 

4.          Komuniti Eropah (EC) membelanjakan lebih kurang US$60 bilion setahun untuk “sokongan domestik” (domestic support) bagi petani mereka manakala Jepun dan Amerika masing-masing membelanjakan US$36 bilion dan US$19 bilion setahun. Kebanyakan  negara membangun pula, yang kurang mempunyai sumber kewangan untuk memberi subsidi menggunakan “tindakan sempadan” (border measures) seperti kuota dan cukai import yang tinggi untuk melindungi industri pertanian mereka. Kepentingan pertanian kepada negara, dan seterusnya perlindungan dan sokongan yang diberikan kepada pertanian mempunyai pelbagai sebab.

 

5.          Di peringkat awal pembangunan sesuatu negara, sektor pertanian memainkan peranan penting dalam memastikan sekuriti makanan, peluang pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai sumber rezab wang asing. Manakala kepentingan sektor pertanian dalam menyumbang kepada peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi berkurangan apabila sesebuah negara bertambah maju, sekuriti makanan kekal sebagai agenda keutamaan untuk kebanyakan negara.

 

6.          Makanan, sebagai salah satu keperluan asas hidup, dilihat sebagai satu prasyarat kritikal yang perlu dihasilkan sendiri tatkala sesuatu negara memulakan pembangunan perindustrian. Banyak negara mengamalkan polisi yang dikaitkan dengan tahap sara diri bagi bahan makanan yang kritikal, terutamanya di dalam pengeluaran makanan utama.

 

7.          Penekanan terhadap sekuriti makanan ini menjadi asas yang kuat dalam penggubalan polisi pertanian dan makanan semua negara. Kebanyakan kerajaan merasai bahawa adalah tidak baik jika sesebuah negara itu terlalu bergantung kepada sumber luar untuk makanan. Berbeza dengan produk-produk lain, pengeluaran dan bekalan makanan antarabangsa, mungkin menjadi runcing disebabkan oleh keadaan iklim dan cuaca buruk yang berterusan.  Ini akan menyukarkan sesebuah negara untuk memperolehi bekalan antarabangsa walaupun negara tersebut mempunyai wang yang cukup untuk membeli makanan.  Selain dari itu peperangan dan hubungan politik yang tidak menentu di antara negara, mengukuhkan lagi sentimen terhadap sekuriti makanan.

 

8.          Selain dari rasional sekuriti makanan, banyak negara-negara membangun melindungi pertanian mereka untuk meningkatkan pendapatan pengeluar, yang kebanyakannya terdiri daripada petani kecil yang miskin. Justeru itu, program pembangunan negara yang bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan mempunyai  hubungan rapat dengan polisi pertanian dan perdagangan negara. Dengan ini, isu utama yang dihadapi oleh negara membangun bukanlah hanya tertumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan pengumpulan kekayaan semata-mata, tetapi yang lebih pentingnya adalah bagaimana kekayaan itu dapat dimanfaatkan dan diagihkan kepada semua lapisan masyarakat. Imbangan di antara pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan pendapatan, merupakan teras utama dalam membentuk strategi pembangunan negara. Stratetgi ini, pada kebiasaannya, dilaksanakan melalui polisi perlindungan kepada petani-petani tempatan daripada persaingan luar bagi memastikan mereka  mendapat harga yang lebih tinggi untuk hasil mereka. 

 

9.          Seperti kebanyakan negara lain, Malaysia juga memberi keutamaan tinggi kepada  sektor pertanian. Kita juga mengutamakan sekuriti makanan dan memberi penekanan kepada pengeluaran sara diri di tahap yang kita rasa  ‘selesa’ untuk negara. Pertanian telah menjadi tulang belakang ekonomi negara pada tempoh yang lama dan melalui pertanianlah kita mendapat hasil negara untuk membiayai pembangunan sektor lain dan menempatkan kita di kalangan negara membangun yang termaju pada masa ini. Program pertanian  pernah dan masih digunakan sebagai instrumen pengimbang untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangkan kemiskinan negara. Polisi dan program dalam sektor pertanian di Malaysia bagi tujuan mengurangkan dan menghapuskan kemiskinan telah dijadikan contoh oleh Bank Dunia untuk diikuti oleh negara lain. Pertanian telah menjadi penampan kita pada waktu kemelesetan ekonomi, apabila permintaan untuk produk industri merosot dan sumbangan pertumbuhan industri terhadap ekonomi negara menjunam.

 

Y.B. Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Tuan-tuan, Puan-puan dan Para Hadirin Sekalian,

 

10.              Meskipun kita telah mencapai banyak kejayaan dalam pertanian dari banyak perspektif termasuk perspektif ekonomi dan sosial, kita masih lagi belum begitu berjaya dalam sektor kecil  makanan  walaupun prestasi sektor kecil komoditi utama adalah cukup cemerlang. Oleh sebab itu, walaupun kita berada dalam kumpulan 20 negara teratas pengeksport pertanian di dunia, kita masih lagi banyak mengimport bahan makanan. Nilai import meningkat daripada RM11.4 bilion pada tahun  2000 kepada anggaran  RM14.0 bilion pada tahun 2005.  Bagaimanapun, dari aspek positif, eksport makanan juga meningkat daripada RM6.4 bilion hingga hampir RM9.0 bilion pada jangka waktu yang sama. Jumlah import bersih stabil pada kadar RM5 bilion untuk lima tahun belakangan ini.  Walaupun kita mempunyai sumber kewangan yang lebih daripada mencukupi untuk membiayai import makanan, sejarah telah mengajar kita untuk tidak menjadi terlalu leka. Semasa “Krisis Kewangan Asia”  pada tahun 1997/1998, harga makanan naik mendadak sebanyak 30% disebabkan penurunan nilai matawang Malaysia.  Keadaan ini bersama dengan permintaan eksport yang lemah untuk produk industri,  telah memberi tekanan kepada rezab tukaran wang  asing kita untuk membiayai import. Kita juga menyaksikan ketidakpuasan sosial di negara jiran dengan  kenaikan harga makanan. Ketidakpuasan sosial ini telah mencetuskan rusuhan kerana orang-orang miskin di bandar sudah tidak mampu untuk membeli makanan bagi menyara kehidupan harian mereka.

 

11.              Pengajaran pahit ini telah mengajar kita supaya lebih berhati-berhati dalam pelaksanaan dasar-dasar sektoral, yang sebelum ini mungkin lebih mengutamakan pengindustrian negara. Kerajaan melalui MOA, telah mengambil langkah positif untuk meningkatkan eksport dan mengurangkan import. Usaha kerajaan ini sudah mulai menampakkan kesan. Untuk tempoh 2000-2005, kadar pertumbuhan import adalah lebih rendah, pada kadar 4.2 peratus setahun berbanding dengan eksport yang mencatatkan pertumbuhan purata yang lebih tinggi pada kadar 6.5 peratus setahun. Prestasi perdagangan antarabangsa yang lebih baik oleh sektor kecil makanan kebelakangan ini menunjukkan bahawa Malaysia mampu menjadi pengeksport bersih makanan. Isu inilah yang akan diseminarkan pada hari ini. 

 

12.              Kementerian saya  dan Jabatan serta Agensinya telah membangunkan perancangan yang menyeluruh, termasuklah   sasaran-sasaran     pengeluaran  dan sasaran meksport untuk setiap sektor kecil  makanan yang akan membolehkan Malaysia menjadi pengeksport bersih makanan pada tahun 2010. Daripada imbangan dagangan negatif sebanyak RM5.0 bilion, yang sekarang ini dialami oleh negara, pelan ini berharap untuk mendapat pengeksportan bersih makanan berjumlah RM1.7 bilion dalam tahun 2010.  Namun begitu perkara ini bukanlah mudah. Banyak cabaran  yang perlu  kita hadapi dan banyak halangan yang perlu kita atasi untuk merealisasikan sasaran ini.

 

Y.B. Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Tuan-tuan, Puan-puan dan Para Hadirin Sekalian,

 

13.              Dalam persekitaran polisi sekarang, kita tidak dapat mencapai aspirasi ini melalui peningkatan langkah-langkah perlindungan seperti mengawal import dan memberi lebih subsidi. Jika dahulu kita boleh mengenakan sekatan import bagi meningkatkan pengeluaran tempatan, kini, perkara ini tidak lagi dibenarkan oleh perjanjian-perjanjian antarabangsa seperti WTO dan AFTA.  Walaupun jika ini dibenarkan, bantuan-bantuan sebegini adalah tidak baik untuk ekonomi negara bagi tempoh jangka panjang. Mengawal import sudah tentunya akan meningkatkan pengeluaran tempatan. Walau bagaimanapun, pengeluaran  dalam keadaan yang tidak kompetitif akan melibatkan kos pengeluaran yang lebih tinggi dan kos ini akan dipindahkan kepada pengguna. Ini akan menyebabkan inflasi dan mengurangkan kuasa membeli dan seterusnya akan menurunkan taraf hidup penduduk. Inilah pendekatan yang Malaysia tidak mahu ambil. Sebaliknya, usaha-usaha ke arah meningkatkan pengeluaran dan eksport produk pertanian perlulah diambil melalui langkah-langkah “mesra pasaran” dengan pencapaian faedah bandingan antarabangsa ke atas  pesaing. Dalam kata lain, kita perlu berusaha untuk mencapai kecemerlangan supaya produk kita lebih kompetitif  daripada produk negara lain.

 

Y.B. Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’; Tuan-tuan, Puan-puan dan Para Hadirin Sekalian,

 

14.              Kita boleh mengambil iktibar daripada kejayaan negara-negara lain dalam memajukan pertanian dan ekonomi mereka. Contohnya, kejayaan Thailand dalam pengeksportan makanan banyak berpunca daripada inisiatif-inisiatif pemasaran yang agresif dan berkesan serta dengan pengurusan “rantai penawaran” (supply-chain)  yang efektif untuk memenuhi kehendak pasaran-pasaran tertentu.  Belanda, contohnya, memberi fokus kepada teknologi tinggi yang digunakan dalam proses pengeluaran dan pasca tuai bagi mendapat produk yang berkualiti tinggi.  Kita mungkin boleh mendapat pelajaran daripada negara-negara lain yang maju dan ke hadapan di dalam sektor makanan termasuk Amerika Syarikat dan New Zealand.

 

15.              Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat banyak lagi isu berlarutan dan cabaran baru dalam sektor pertanian di Malaysia yang perlu di atasi. Ini termasuklah tahap produktiviti dan kecekapan yang rendah, kekurangan skala ekonomi, nilai tambah yang rendah , peningkatan hasil yang lembap (stagnant), sumber yang berkurangan, kehilangan lepas tuai dan kos tenaga buruh yang tinggi dan lain-lain. Faktor-faktor ini, menyebabkan pengeluaran makanan di Malaysia kurang kompetitif apabila dibandingkan dengan pengeluar makanan dunia yang lain. Apakah yang harus kita lakukan untuk mengatasi isu-isu ini? Konsep penyelesaiannya mudah tetapi perancangan strategi, dan pelan tindakan yang diperlukan mungkin tidak semudah itu.

 

16.              Soalan asas yang perlu dijawab adalah, bagaimanakah kita dapat mengeluarkan makanan pada harga dan kualiti yang kompetitif supaya kita dapat memenuhi permintaan negara dan pada masa yang sama mempunyai bekalan yang berlebihan untuk dieksport? Menurut teori pembangunan klasik, bagi merealisasikan hasrat ini, sesuatu negara sekurang-kurangnya perlu mengekalkan pertumbuhan serta mampu mengeluarkan makanan pada kadar yang melebihi pertumbuhan penduduk. Kegagalan untuk berbuat demikian akan menghasilkan situasi di mana pengeluaran makanan per kapita akan menurun selari dengan kekurangan tanah pertanian per kapita. Keadaan ini seterusnya akan memaksa petani-petani menjalankan aktiviti pertanian di kawasan yang tidak sesuai untuk pertanian dan akhirnya merosakkan persekitaran, seperti hakisan dan pengeringan tanah, tanah runtuh dan sebagainya. Beberapa tanda dan gejala kerosakan persekitaran ini sudah dapat kita lihat di Malaysia. Keadaan ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan negara kita sedang mengalami sindrom ‘kehabisan sumber’ (resource exhaustion) untuk pengeluaran pertanian.  Soalannya, bagaimanakah dapat kita mengelak daripada perangkap ‘kehabisan sumber’ (resource exhaustion) ini dan melangkah ke hadapan dalam membangunkan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi dan ekuiti dan pada masa yang sama mampu memenuhi keperluan makanan kita?

 

17.              Pada zaman primitif, di mana bekalan makanan adalah lebih daripada mencukupi untuk keperluan manusia, manusia hanya perlu memburu dan mencari serta mengumpul makanan untuk memenuhi keperluannya. Keadaan ini diistilahkan sebagai “ekonomi memburu dan mengumpul” (hunting and gathering economy). Seterusnya sistem ekonomi kemudiannya berpindah kepada ‘agricultural and pastoral economy’, di mana makanan ditanam, diusahakan dan dipelihara. Perkara asas yang mendorong “perubahan epokal” (epochal change) dalam sejarah manusia, ini tidak lain dan tidak bukan ialah peningkatan dalam  kekurangan sumber semula jadi disebabkan peningkatan populasi. Apabila populasi bertambah, dan apabila pengeksploitan sumber asli mula melebihi keupayaan mereka untuk berkembang secara semulajadi, sudah tentu ‘hunting and gathering economy’ (ekonomi pemburuan dan pengumpulan) tidak lagi dapat dikekalkan.

 

18.              Dengan ini adalah jelas bahawa kekangan sumber semula jadi merupakan sebab yang menghadkan pengeluaran makanan. Cara yang paling nyata untuk kita melangkah ke hadapan adalah  dengan membangunkan kapasiti dan keupayaan untuk menghapuskan kekangan sekatan sumber ini. Kita perlu keluar daripada “perangkap kehabisan sumber” (resource-exhaustion trap) jika kita mahu menjadi  pemain dunia (global player) dalam makanan. Untuk melepasi diri daripada perangkap ini kita hanya mempunyai satu jalan sahaja, iaitu dengan memperhebatkan kemajuan dan penggunaan teknologi dalam pengeluaran pertanian dan makanan.  Untuk mencapai hasrat ini, kita perlu meningkatkan pelaburan modal termasuk usaha penggantian buruh dengan barangan modal seperti jentera dan “intellectual capital”.  Semua ini perlu disokong dengan inovasi  dalam institusi-institusi yang berkait dengan pertanian. Secara ringkasnya, kita perlu memperkasakan ‘pertanian berasaskan sains dan teknologi’ (science and technology- based agriculture) untuk memastikan kemajuan pertanian di samping mengambil initiatif bagi pengaturan baru institusi yang berupaya menyokong kemajuan ini.

 

Y.B. Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Tuan-tuan, Puan-puan dan Para Hadirin Sekalian,

 

19.              Kerajaan adalah komited kepada halacara pembangunan pertanian ini. Kita akan terus meningkatkan pelaburan dalam R&D untuk kemajuan sains dan teknologi pertanian, dalam pembangunan sumber manusia untuk meningkatkan kapasiti dan keupayaan berasaskan sains dan teknologi termasuk bioteknologi dan sains kejuruteraan untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pengeluaran pertanian dan makanan negara. Pelancaran dasar bioteknologi Malaysia baru-baru ini dan perancangan untuk menubuhkan pusat kecemerlangan agrobioteknologi di MARDI dan UPM adalah testimoni kepada kesungguhan kerajaan untuk meneruskan pertanian berasaskan sains dan teknologi.

 

20.              Kerajaan juga akan melaksanakan inovasi institusi yang perlu untuk memastikan institusi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian tidak hanya relevan tetapi  pro-aktif dalam memberi tindak-balas kepada perubahan-perubahan dalam pasaran pertanian. Inovasi institusi penting yang mungkin diperlukan ialah konsolidasi perancangan institusi dalam penggunaan tanah. Walaupun sumber lain seperti air, hutan dan sumber persekitaran juga penting, faktor tanah merupakan kekangan yang paling teresap dan terikat untuk pembangunan pertanian. Dengan perancangan institusi tanah yang lebih teratur, penggunaan tanah boleh dirancang dengan lebih teliti untuk mengoptimakan pengeluaran.

 

21.              Inovasi institusi untuk membaiki proses perolehan kemudahan kredit kewangan bagi pengumpulan modal dan membiayai operasi pertanian adalah juga diperlukan. Kerajaan akan terus memperbaiki perancangan institusi seperti di dalam aspek sistem penyampaian, insentif, rangka perundangan dan lain-lain untuk memastikan pertanian berasaskan sains dan teknologi akan berjaya dan perancangan kita untuk menjadi pemain dunia atau global player dalam pengeluaran makanan akan tercapai.

 

22.              Saya difahamkan ada banyak teknologi-teknologi daripada MARDI yang akan dikemukakan di Forum Tekno-Biz ini untuk disebarkan kepada pengusaha dan bakal-bakal pelabur.  Saya percaya teknologi-teknologi ini mampu diusahakan untuk menjadi biobisnes-biobisnes  yang berdaya-maju dengan memberi keuntungan kepada para pengusaha dan pelabur. Di samping itu, saya juga berharap supaya MARDI dan lain-lain agensi berkaitan terus berusaha untuk mengeksploitasikan bidang-bidang sains baru bagi mencernakan teknologi pertanian dan asas tani yang mampu membuahkan sumber-sumber pertumbuhan baru untuk sektor pertanian dan negara.

 

Y.B. Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Tuan, Puan dan Para Hadirin sekalian,

 

23.             Pencapaian aspirasi negara untuk menjadi pengeksport makanan memerlukan gandingan usaha-usaha dan inisiatif daripada semua pihak.  Ingin saya tekan sekali lagi kepentingan peranan institusi bagi tujuan ini. Contohnya bank-bank perlu membangunkan pakej-pakej pinjaman yang lebih  inovatif untuk memenuhi kehendak khusus para pelabur di sektor pertanian.  Ciri-ciri biologi dalam perusahaan pertanian seperti tempoh gestasi sebelum penghasilan perlu diambil kira.  Aspirasi negara ini juga tidak akan tercapai tanpa penglibatan menyeluruh oleh kerajaan-kerajaan negeri. Kerajaan negeri perlu lebih inovatif dalam pengurusan pentadbiran tanah supaya keperluan tanah-tanah yang  baik dan sesuai dapat diagih dan digunakan oleh pengusaha-pengusaha.  Tanpa faktor pengeluaran yang kritikal ini, objektif kita ini tidak mungkin akan tercapai.  Di samping itu, penglibatan dan pelaburan oleh pihak swasta adalah sangat disarankan untuk mencapai hasrat kerajaan.

 

24.             Saya berpandangan bahawa dalam jangka panjang, usaha kita untuk memajukan sektor pengeluaran makanan pertanian memerlukan agro-entreprenuers. Kita perlu melahirkan satu generasi usahawan tani baru bagi menerajui usaha merevolusikan sektor pengeluaran makanan dalam sektor pertanian.

 

25.             Sejarah menunjukkan bahawa kekayaan dan pertumbuhan ekonomi negara diterajui oleh golongan usahawan. Sumber ikan di laut dalam tidak mempunyai nilai dan tanah pertanian yang subur tidak mengeluarkan hasil hijau tanpa usahawan membuat pelaburan membelikan vesel dan kelengkapan tangkapan moden atau memajukan tanah pertanian sebagai tanaman komersial. Insentif dan pinjaman yang disediakan oleh kerajaan tidak akan digunakan sepenuhnya tanpa usahawan menampilkan ke hadapan untuk mengambil risiko. Penemuan R & D yang dihasilkan oleh institut-institut penyelidikan tempatan hanya akan disimpan di dalam makmal tanpa usahawan mengkomersialkannya menjadi produk untuk dipasarkan.

 

26.             Sebagai langkah untuk menambahkan market share hasil pertanian, Kementerian ini akan mewujudkan Atase Pertanian di beberapa pasaran utama hasil makanan kita. Jemaah Menteri telah bersetuju supaya Atase Pertanian diwujudkan di Shanghai, Rotterdam, Bangkok, Tokyo, Sydney, Los Angeles dan Dubai.

 

27.             Kita bercadang untuk membuka Pejabat Atase Pertanian pertama di Rotterdam, Holland. Eksport makanan negara bagi tempoh 2000-2003 menunjukkan eksport ke Holland (5.3%) adalah keempat terbesar selepas Singapura (28.2%), Indonesia (7.3%), dan Hong Kong (5.5%). Pembukaan pejabat di Rotterdam bertujuan untuk memperbanyakan lagi syer pasaran negara kita di Holland dan sebagai gateway memasuki pasaran European Union.

 

28.             Adalah bertepatan sekali Seminar Imbangan Dagangan ini diadakan bersama dengan Forum Tekno-Biz MARDI.  Ini adalah kerana kemajuan teknologi dalam pertanian  merupakan kunci kepada negara untuk memperolehi daya saing yang lebih tinggi yang berupaya menukar Malaysia daripada sebuah negara pengimport makanan kepada sebuah negara pengeksport makanan di dunia.

 

29.             Dengan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Seminar Imbangan Dagangan dan Forum Tekno-Biz MARDI.

 

Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatulahi wabaraktuh.

 

 

HomePage